Fond oprav u nájmu

Platí pronajímatel nebo nájemce ?

Fond oprav dle § 1180 odst. 1 jednoznačně patří mezi náklady vlastníka bytové jednotky:

“Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad“.

 

Po nájemci můžete požadovat hrazení příspěvku do fondu oprav pouze v případě, že bude stanoven jako součást  nájemného, tedy  jedna z položek, ze které se nájemné skládá, což bude v praxi jen složitěji označovat celkové náklady na bydlení a zbytečně se nájem rozpitvává položku za položkou.

Pokud byste ho zahrnuli do záloh na služby může se stát, že ho po vyúčtování budete muset celý vrátit, jelikož  se  nejedná o  službu spojenou s užíváním bytu a  její zahrnutí  do vyúčtování  služeb způsobí neplatnost tohoto vyúčtování, tzn. ve svém důsledku např. nemožnost právně účinně vymáhat případný nedoplatek vyčíslený takovým vyúčtováním služeb.

Pro kompletní informaci je třeba zmínit, že NOZ v ust. § 2247 odst.2  přesně vymezuje, co se rozumí nezbytnými službami a to:

  • dodávky vody
  • odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek,
  • dodávky tepla
  • odvoz komunálního odpadu
  • osvětlení a úklid společných částí domu
  • zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání
  • provoz a čištění komínů
  • případně provoz výtahu.